Claes Lind

@

Har arbetat med krishantering vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset under många år samt också arbetat som beredskapspsykolog i Västra Götalandsregionen. Claes har en lång och bred erfarenhet av så väl ”stora” som ”små” trauman/kriser. Bland annat arbetade han övergripande med effekterna av tsunamin och han ledde den psykologisk/psykiatrisk katastrofledningsgrupp som sattes in vid Brandkatastrofen i Göteborg. Claes har även haft ett uppdrag som “Senior Psychology Officer” för SOS International Health World Wide där han haft ansvar att ta fram guidelines för psykologiskt omhändertagande av drabbade. Claes har under stora delar av sitt yrkesverksamma liv intresserat sig för hur människor som råkat ut för trauman påverkas psykologiskt, bl.a. vid PTSD, både i den akuta fasen samt i senare skede med arbetsåtergång och rehabilitering.